Vedtægter

 

Vedtægter for Lindbjerg Forsamlingshus.

(vedtaget på generalforsamlingen den 14.03.2017)

 

  • 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Lindbjerg Forsamlingshus.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Randers Kommune.

  • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at drive og vedligeholde forsamlingshuset, afholde kulturelle og festlige sammenkomster, udleje huset og arbejde for huset som samlingssted.

  • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person eller husstand i Lindbjerg og omegn eller personer, som har anden tilknytning til området, som ønsker at støtte foreningen, og som ikke har misligholdt sine forpligtigelser overfor forsamlingshuset.

Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Ved udmeldelse betales forfalden saldo plus et års ekstra kontingent. Undtaget er dødsfald eller fraflytning fra foreningens naturlige område. Endvidere fraskriver man sig samtidig alle rettigheder overfor forsamlingshuset.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves hvert regnskabsår.

  • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 1 uges varsel ved mail eller brev til medlemmerne og ved opslag på husets opslagstavle og hjemmeside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle der er medlem. Medlemmet skal forinden have betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget må kun have én fuldmagt.

Fuldmagter skal forevises dirigenten i forbindelse med dennes valg.

 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af stemmetællere og dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
6) Valg af (folkevalgt) revisor
7) Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles formanden senest 31. januar før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med 1 uges varsel. 25 % af medlemmerne kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ved at fremsende en begæring med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal herefter indkalde til generalforsamlingen senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Stk. 5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 7. Kun en fra hver husstand kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og referent.

  • 5

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Ved 2 i lige år og 3 i ulige år. Der vælges en suppleant hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen kan optage lån til husets Drift.

Bestyrelsen fastsætter lejen af salen og betingelserne herfor.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden ved dennes forfald næstformanden.

Ved pantsætning kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Kun generalforsamlingen kan tage stilling til køb og salg af fast ejendom.

  • 6

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

  • 7

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år med 1 hvert år + 1 suppleant. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

  • 8

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Foreningen kan ophæves hvis 2/3 stemmer herfor og disse mindst udgør halvdelen foreningens medlemmer.

Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Der nedsættes et udvalg på den opløsende generalforsamling til afklaring af dette.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 14.03.2017

 

Dirigent

 

Bestyrelsen.

Vores sponsorer

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 23275777

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.