Vedtægter

 

Vedtægter for Lindbjerg Forsamlingshus I/S vedtaget på 2. generalforsamling i 1978

 §1
Foreningens navn er I/S Lindbjerg Forsamlingshus.

 §2
Foreningen formål er at drive og vedligeholde forsamlingshuset, samt at afholde kulturelle og festlige sammenkomster for medlemmer med husstand.

§3
Som medlemmer optages enhver i Lindbjerg og omegn, som ønsker at støtte foreningen og som ikke har misligholdt sine forpligtelser overfor forsamlingshuset.

§4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5
Der afholdes generalforsamling hvert år i februar eller marts måned. Der indkaldes med en uges varsel ved opslag på husets hjemmeside og på forsamlingshuset.

§6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 3 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmerne ønsker det med samme varsel som nævnt i §5.

§7
Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen som består af 5 medlemmer. Disse vælges af generalforsamlingen med 2 i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der vælges en suppleant hvert år. Både mænd og kvinder har valgret, men kun een fra hver husstand er valgbar.

§8
Regnskabet afsluttes 31. december. Det revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år med 1 hvert år + 1 suppleant. Regnskabet fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§9
Bestyrelsen fastsætter lejen af salen og den kan pålægge medlemmerne at betale bidrag til dækning af udgifter i det fornødne omfang.
Til øjeblikkelig betaling af større udgifter kan bestyrelsen optage et bank- eller kreditforeningslån i foreningens navn. Dog kan kun generalforsamlingen pantsætte fast ejendom.

§10
Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til formanden. Ved udmeldelse betales forfalden kontingent plus et års ekstra kontingent.
Undtaget er dog dødsfald eller flytning fra foreningens naturlige område.
Endvidere fraskriver man sig samtidig alle rettigheder overfor forsamlingshuset.

§11
Foreningen kan ophæves, hvis 2/3 af de fremmødte og mindst ½ af foreningens medlemmer vedtager det på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§12
Ved foreningens ophør realiseres ejendom og inventar og formuen – positiv eller negativ – deles ligeligt mellem de medlemmer, der har betalt sidste opkrævede bidrag iflg. §9.

§13
Vedtægterne, undtagen §11 og §12, kan ændres med almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. §11 og §12 kræver 2/3 af stemmerne.

Således vedtaget den 02.06 og 19.06.1978

BESTYRELSEN FOR LINDBJERG FORSAMLINGSHUS
§10 ændret og vedtaget den 22. 05  og 29.05.1980

BESTYRELSEN FOR LINDBJERG FORSAMLINGSHUS
§5, §7, §8 ændret og vedtaget den 26.05.1994 og 18.05.1995

BESTYRELSEN FOR LINDBJERG FORSAMLINGSHUS
§5 ændret den 21.02.2012 og den 27.02.2013.

Vores sponsorer

Mette Skipper

Lindbjerg forsamlingshus – Skovvej 1 – Lindbjerg – 8930 Randers NØ – Tlf. 86 44 22 82

EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har deltaget i finansieringen af projektet.